MỘT SỐ RÀNG BUỘC TRONG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ

Nguyễn Công Hào

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v126i2.4379

Abstract


Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một số ràng buộc dữ liệu như: ràng buộc khóa và ràng buộc tham chiếu trên các lớp của mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ dựa trên đại số gia tử (FOODB-HA: Fuzzy object oriented database based on Hedge algebras). Theo cách tiếp cận này, việc kiểm chứng đối tượng thỏa mãn ràng buộc theo từng mức k (k là số nguyên dương), với k là mức độ tương tự được xác định ứng với mỗi thuộc tính mờ phù hợp với các ràng buộc dữ liệu trong FOODB-HA, đồng thời dễ dàng đối sánh dữ liệu trực tiếp trên các giá trị ngôn ngữ (được xem là phần tử của đại số gia tử) là một ưu điểm trong cách tiếp cận này.


References


Nguyen Cong Hao, Le Thi My Le, “Data dependencies in fuzzy object oriented databases model based

on hedge algebras ”, Annales Uni. Sci. Budapest. Sect. Comp, Vol 44 (2015), pp 165-182.

Nguyen Cong Hao, “Fuzzy functional dependencies based on hedge algebras”, International Journal

of Computer Technology and Applications, Vol (6) 6, 2015, pp 1052-1059.

Nguyễn Cát Hồ, Lê Xuân Vinh, Nguyễn Công Hào, “Thống nhất dữ liệu và xây dựng quan hệ tương tự trong cơ sở dữ liệu ngôn ngữ bằng đại số gia tử”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, T.25, S.4 (2009), 314-332.

Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lê, “Mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, T.20, S.3 (2012), 129-140.

Nguyễn Công Hào, “Phụ thuộc hàm mờ với lượng từ ngôn ngữ theo cách tiếp cận đại số gia tử”, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, T 22, S S2 (2009), 87-93.

Nguyễn Công Hào, “Về một số dạng chuẩn mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử”, Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Số 17 (2008), 101-107.

H.V.S.N Raju, A.K. Mazumdar, “Fuzzy function dependencies and lossless join decomposition of fuzzy relation-al database systems”, ACM Transaction of Database Systems, 13(2), 129-166, 1988.

Cristina-Maria Vladarean, “Extending object-oriented databases for fuzzy information modeling”, S.C. WATERS Romania S.R.L, Romai J., 2, 1(2006), 225-237. Vol 9. No. I, pp 149-l&1.

Z. M. Ma, “Advances in Fuzzy Object-Oriented Databases: Modeling and Applications”, Idea Group Publishing, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.