NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP CHẤT SILICONATE ỨNG DỤNG CHỐNG THẤM TRÊN BỀ MẶT BÊ TÔNG

Võ Thị Thanh Kiều, Lê Đại Vương

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v126i2.3788

Abstract


      Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo hợp chất Siliconate từ MTES (Methyl triethoxy silane) và dung dịch KOH. Tỷ lệ mol các chất ban đầu KOH: MTES, nhiệt độ phản ứng đã được khảo sát dựa vào quá trình quan sát độ ổn định của dung dịch sau 30 ngày. Các tính chất của hợp chất được đánh giá bằng các phương pháp phân tích hồng ngoại (FTIR), phương pháp đo góc tiếp xúc, độ pH, tỷ trọng dung dịch. Kết quả cho thấy dung dịch chế tạo có độ ổn định và chống thấm tốt trên bề mặt bê tông tại nhiệt độ phản ứng 90 độ C, tỷ lệ mol KOH : MTES = 0,025 : 0,02.


References


. Jiang Zhengwu, et al. (2014), Self-healing of Cracks in Concrete with Various Crystalline Mineral Additives in Underground Environment, Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. , Vol. 29(5):938-944.

. Kagi D.A.& Ren K. B. (1995), Reduction of Water Absorption in Silicate Treated Concrete by Post-Treatment with Cationic Surfactants, Building and Environment, Vol. 30(2):237-243.

. Neville A.M (1996), Properties of concrete (New York: Wiley), 4th edition Ed.

Nguyễn Thị Thanh Hiền, “Tổng hợp bề mặt siêu kỵ nước bằng phương pháp ngâm”, Journal of Thu Dau Mot University, No 2 (21) – 2015

. Nguyễn Tuấn Hiển (2015), Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm vật liệu chống thấm dạng lỏng ứng dụng cho mặt cầu BTXM ở Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ (Viện KHCN GTVT): Pp. 80.

. TCVN 3116 (1993) Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước (Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.