Vol 126, No 6B (2017)

Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tất Thắng
Trần Khánh Phong
Lưu Anh Rô
Nguyễn Thế Tình
Nguyễn Minh Phương
Trần Huyền Sâm, Nguyễn Thị Ngọc Hân
Lu Thuy Lien
Liêu Linh Chuyên, Trịnh Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Tuyết Nhung
Lê Thị Thanh Xuân
chu đình kiên
Đào Thu Hiền
Liêu Thị Thanh Nhàn
Chu Đình Lộc, Hồ Hải Hưng
Nguyễn Văn Quang
Cao Nguyễn Khánh Huyền
Phạm Ngọc Lư, Phạm Ngọc Lư
Hoàng Thị Phương