ĐẶC TRƯNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI

Nguyễn Văn Quang

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B.4486

Abstract


Nhân cách Hồ Chí Minh là những phẩm chất và năng lực của một anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà hoạt động chính trị, lãnh tụ của Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam. Nhân cách Hồ Chí Minh với những đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, về đạo đức và trí tuệ, có giá trị to lớn, định hướng quá trình xây dựng chế độ xã hội mới ở Việt Nam.


Full Text:

PDF

References


M. Atmet (1995), “Hồ Chí Minh, một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do, độc lập”, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Hội thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam (1977): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội.

Jean La Couture (1967): Ho Chi Minh, Nxb Seuil, Paris.

Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (2009): Vàng trong lửa - Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam Tổ quốc, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặng Xuân Kỳ (1990): Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tạp chí Cộng sản, số 13, tháng 5/2002.

Trần Dân Tiên (2009): Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam (1990): Kỷ yếu hội thảo Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Viện Hồ Chí Minh (1993): Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, tập 2, Hà Nội.

Viện Hồ Chí Minh (1993): Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, tập 3, Hà Nội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.