VỀ Ý CHÍ CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA GIỚI CHỨC LÃNH ĐẠO CAO CẤP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Lưu Anh Rô

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v126i6B.4076

Abstract


Tóm tắt: Từ khi vua Gia Long tuyên bố chiếm hữu, sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Việt Nam cho đến nay, giới chức lãnh đạo cao cấp của Việt Nam - nhân danh quyền lợi quốc gia, đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam, luôn có những hành động hoặc những tuyên bố về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Bài viết này, thông qua một số tài liệu lịch sử, xin đề cập đôi nét về những hành động hoặc phát biểu thể hiện ý chí chủ quyền của giới chức lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đối với Hoàng Sa qua các thời kỳ lịch sử.
Từ khóa: Chủ quyền, biển đảo, Hoàng Sa, lãnh đạo cao cấp Việt Nam


References


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, tập 1, Nxb. Giáo dục, 2002.

Hoàng Xuân Hãn, “Quần đảo Hoàng Sa”, Tập San Sử Địa, số 29, Sài Gòn, 1974.

Univers, histoire et description de tour les peuples, de leurs religions mocurs et coutumers, 1833.

Quốc sử quán triều Nguyễn: Quốc triều chánh biên toát yếu, nhóm nghiên cứu Sử Địa Việt Nam, 1972.

Thư của Khâm sứ Trung kỳ đề ngày 22-11-1929, N0 154-k. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV, thành phố Đà Lạt.

Nhiều tác giả: Sự thật những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung, Nxb. Đà Nẵng, 1996.

Công báo Nam Triều Quốc ngữ, 1938, số 8, tr 223. Tài liệu hiện lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, thành phố Đà Lạt.

Công văn số 17-VP/PC/M ngày 7-1-1952 của Thủ hiến Trung Việt gửi ngài Thủ tướng CPQGVN ở Sài Gòn.

Nguyễn Nhã, Nguyễn Đình Đầu, Lê Minh Nghĩa, Từ Đặng Thu Minh, Vũ Quang Việt, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Nxb. Trẻ, 2008.

Tờ trình của Bộ Nội vụ ngày 12.10.1960. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II – thành phố Hồ Chí Minh.

Phiếu trình số 0369/TTM/P3/2 ngày 12 SEPT 1959. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II – thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyên cáo của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa về chủ quyền trên những hòn đảo ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam Cộng hòa”, Ký hiệu 6360, Phông ĐII-CH, TTLTQG II.

Công văn tối mật của Bộ Dân vận - Chiêu hồi gửi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Hồ sơ 557(b), Phông ĐII-CH, TTLTQG II.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, Toàn tập, t35. NxbCTQG. H, 2004.

Đảng ủy Quân sự Trung ương – Bộ Quốc phòng: Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 chiến dịch Hồ Chí Minh. NxbQĐND, 2005.

Dẫn theo sách: “Âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông và Công luận thế giới”, NXB Văn hóa – Thông tin, HN – 2014.

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/chu-tich-viet-nam-dap-tra-tuyen-bo-ve-truong-sa-cua-ong-tap-can-binh/2982922.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.