Editorial Team

Editors

  1. MS. Trần Thị Vĩnh Liên, Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Huế, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  3. TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký toàn soạn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Section Editors

  1. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Viet Nam
  2. Th.S Hồ Thị Thanh Hương, Tổ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng, Đại học Huế
  3. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam