Vol 126, No 1B (2017)

Hue University Journal of Science: Natural Science

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1B

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Natural Science

Nguyen Dinh Hien
PDF
5-17
Le Nhat Tam, Nguyen Nam Giao, Tran Thi Ngoc Nhung, Đao Bich Duyen, Le Thi Hong Nhung, Nguyen Ba Thanh, Tran Thi Van Thi
PDF
19-28
29-42
Ho Xuan Thang, Nguyen Xuan Tuyen
43-53
Nguyen Xuan Thuc
55-61
Pham Nguyen Thanh Vinh
63-73
Nguyen Van Sum
75-88
89-100
Tran Viet Nhan Hao, Nguyen Hoang Tung, Nizigama Aloys, Nguyen Nhu Le
101-105
Nguyen Kim Dong, Duong Thi Bich, Nguyen Chi Toan
107-116
Pham Nguyen Thanh Vinh
117-125
Duong Quoc Hoan
127-133
Nguyen Duc Vu Quyen
135-145
Nguyen Thi Thuy
147-153
Nguyen Thi Hoai
155-163