MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHẾ THẢI BÙN ĐỎ Ở NHÀ MÁY SẢN XUẤT ALUMINA TÂN RAI, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4608

Abstract


Bài báo trình bày một số đặc trưng hóa lý: thành phần hóa học, thành phần pha tinh thể, phân bố cấp hạt, hình thái và kích thước hạt, các quá trình hóa lý xảy ra khi nung, các nhóm chức đặc trưng của bùn đỏ Tân Rai, Lâm Đồng, Việt Nam. Các đặc trưng của bùn đỏ được xác định bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), huỳnh quang tia X (XRF), tán xạ laze, phân tích nhiệt (TG-DSC), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ hồng ngoại (FT-IR). Kết quả cho thấy: thành phần pha tinh thể của bùn đỏ chủ yếu là hematite (Fe2O3), goethite (FeO(OH)) và gibbsite (Al(OH)3). Hàm lượng các oxit Fe2O3 (46,7%), Al2O3 (19,1%), Na2O (4,4%), TiO2 (5,9%) khá cao, có thể sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu để sản xuất sắt thép, gạch không nung, gạch nung, thu hồi TiO2. Bùn đỏ có môi trường kiềm mạnh (pH > 11), cấp hạt nhỏ,  có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước và không khí.

Keywords


bùn đỏ Tân Rai, đặc trưng hóa lý của bùn đỏ, nhôm oxit

References


Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm phân cấp trữ lượng tài nguyên các mỏ bauxit Việt Nam, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Hà Nội.

Atasoy A. (2005), An investigation on characterization and thermal analysis of the Aughinish red mud, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 81, p. 357-361.

Balek V., Subrt J., Rouquerol J., Llewellyn P., Zelenak V., Bountsewa I.M., Beckman I. N. and Gyoryova K. (2003), Emanation thermal analysis study of synthetic gibbsite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 71, p. 773 – 782.

Barbosa V.F.F., MacKenzie K.J.D., Thaumaturgo C. (2000), Synthesis and characterisation of materials based on inorganic polymers of alumina and silica: sodium polysialate polymers, International Journal of Inorganic Materials, 2, p. 309-317.

Choo H., Lim S., Lee W., Lee C. (2016),Compressive strength of one-part alkali activated fly ash using red mud as alkali supplier,Construction and Building Materials, 125, p. 21-28.

DimasD.D., GiannopoulouI.P., PaniasD. (2009), Utilization of alumina red mud for synthesis of inorganic polymeric materials, Mineral Processing and Extractive Metallugy Review, 30, p. 211-239.

HaiL.D., Khai N.M., Quy T.V., Huan N.X. (2014), Material composition and properties of red mud coming from alumina processing plant Tanrai, Lamdong, Vietnam, International Journal of Research in Earth and Environmental Sciences, 1 (6), p. 1-7.

He H., Yue Q. (2013), Preparation and mechanism of the sintered bricks produced from Yellow River silt and red mud, Journal of Hazardous materials, 203-204, p. 53-61.

He J., Jie Y., Zhang J., Yu Y., Zhang G. (2013), Synthesis and characterization of red mud and rice husk ash based geopolymer composites, Cement and Concrete Composites, 37, p. 108-118.

Jayasankar K., Ray P.K., Chaubey A.K., Padhi A., Satapathy B.K., Mukherjee P.S. (2012), Production of pig iron from red mud waste fines using thermal plasma technology, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 19(8), p. 679-684.

Kumar A., Kumar S. (2013), Development of paving blocks from synergistic use of red mud and fly ash using geopolymerization, Construction and Building Materials, 38, p. 865-871.

Lemougna P.N., Wang K., Tang Q., Cui X. (2017), Synthesis and characterization of low temperature (<800°C) ceramics from red mud geopolymer precursor, Construction and Building Materials, 131, p. 564-573.

Li X., Xiao W., Liu W., Liu G., Peng Z., Zhou Q., Qi T. (2009), Recovery of alumina and ferric oxide from Bayer red mud rich in iron by reduction sintering, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 19(5), p. 1342-1347.

Meher S.N. (2014), Thermal Analysis of Nalco Red Mud. International Journal of Chemical Studies, 1(5), p. 1-9.

Yang J., Xiao B. (2008), Development of unsintered construction materials from red mud wastes produced in the sintering alumina process, Construction and Building Materials, 22, p. 2299-2307.