XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMLODIPINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE VÀ VALSARTAN TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG-CHEMOMETRIC DÙNG PHỔ TOÀN PHẦN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Thúc Bình, Ngô Văn Tứ

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1C.4584

Abstract


Quy trình xác định đồng thời Amlodipine (AML), Hydrochlothiazide (HYD) và Valsartan (VAL) trong dược phẩm đã được xây dựng dựa trên phương pháp trắc quang – chemometric dùng phổ toàn phần kết hợp chương trình Simulan. Quy trình đáng tin cậy khi phân tích thực tế mẫu thuốc Exforge HCT với độ lặp lại (RSD) tốt (đối với cả AML, HYD và VAL là 2,18% ÷2,25%, (n=3)) và độ thu hồi (Rev) cao (đối với AML là 90,2%÷94,6%, đối với HYD là 91,3%÷ 95,5%, đối với VAL là 102,1%÷104,5%, (n=3)). Kết quả thu được phù hợp với các số liệu được xác định theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC).


Keywords


Phổ toàn phần; Simulan; Amlodipine; Hydrochlothiazide; Valsartan

References


. Trần Thúc Bình, Trần Tứ Hiếu, Định lượng đồng thời paracetamol và ibuprofen trong thuốc viên nén bằng phương pháp phân tích toàn phổ, Tuyển tập Hội nghị Phân tích Hóa, Lý và Sinh học toàn quốc lần thứ II, 2005, tr, 80-85.

. AOAC International (2012). AOAC® Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals.

. Alnajjar AO. (2011), Validation of a capillary electrophoresis method for the simultaneous determination of amlodipine besylate and valsartan in pharmaceuticals and human plasma, Journal of AOAC International, 94(2), pp. 498-502.

. Anandakumar K, Jayamariappan M, Absorption Correction Method for the Simultaneous Estimation of Amlodipine Besylate, Valsartan and Hydrochlorothiazide in Bulk and in Combined Tablet Dosage Form, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Vol 3, Issue 1, 2011, pp. 23-27.

. Arash Bouromandnasr, L.Saida Naik, Absorption Correction Method for the Simultaneous Estimation of Amlodipine Besylate, Valsartan and Hydrochlorothiazide in Bulk and in Combined Tablet Dosage Form, International Journal of Scientific Engineering and Technology Research, Vol. 03, Issue. 34, 2014, pp. 6821-6825.

.Mariusz Stolarczyk, Anna Maslanka, Jan Krzek and Joanna Milczarek(2008), Application of Derivative Spectrophotometryfor Determination of Enalapril, Hydrocholorothiazide and Valsartan in complex Pharmaceutical Preparations, Acta Poloniae Pharmaceutica, 65(3), pp. 275-281.

. Moussa BA, El-Zaher AA, Mahrouse MA, Ahmed MS (2013), Simultaneous determination of amlodipine besylate and atorvastatin calcium in binary mixture by spectrofluorimetry and HPLC coupled with fluorescence detection, Analytical Chemistry Insights, 8, pp. 107-115.

. Jothieswari, Anandakumar.K, Vijaya Santhi. D, Vijayakumar.B, Priya.D, Stephen Rathinaraj.B, A Validated UV Spectrophotometric Method for the Simultaneous Estimation of Amlodipine Besylate, Valsartan and Hydrochlorothiazide in Combined Tablet Dosage Form,