CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CLUSTER GERMANI PHA TẠP CROM Ở DẠNG CATION VÀ ANION GenCr ─/+(n=6-10)

Nguyen Duc Minh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4433

Abstract


Cấu trúc hình học và tính chất electron của cluster GenCr ─/+(n=6-10) được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ ở mức lý thuyết B3P86/6-311+G(d). Kết quả tính toán về cấu trúc cho thấy cluster GenCr tạo cấu trúc lồng bền với n=10, trong khi đó, cluster GenCr + vẫn tồn tại cấu trúc hở. Quy luật hình thành của cluster là thay thế 1 nguyên tử Cr trong cluster Gen+1 bằng 1 nguyên tử Cr đối với cluster cation và cộng thêm 1 nguyên tử Ge vào cấu trúc bền nhất của cluster Gen-1Cr đối với cluster anion. Các thông số năng lượng như năng lượng liên kết trung bình, năng lượng phân ly, năng lượng vùng cấm, năng lượng ion hóa và ái lực electron được thảo luận một cách chi tiết. Phân tích mật độ electron cho thấy nguyên tử Cr mang điện tích dương đối với toàn bộ cluster cation và với cluster anion khi n≤8 còn khi n≥9 thì ngược lại.


Keywords


Phiếm hàm mật độ; cluster cation; cluster anion; cấu trúc