PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG β - CAROTEN TRONG MỘT SỐ LOẠI NGŨ CỐC CÓ MÀU Ở THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Trương Ngọc Bảo Hiếu, Ngô Văn Tứ

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4348

Abstract


Bài báo này mô tả kết quả nghiên cứu và xây dựng phương pháp phân tích β – caroten  trong một số loại ngũ cốc có màu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector mảng điot phát quang (PDA). Kết quả nghiên cứu cho thấy: phép đo xác định ở bước sóng 450nm, cột pha đảo C18 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) , ở nhiệt độ phòng, pha động là MeOH : H2O (50 : 50 theo thể tích), thể tích tiêm mẫu 20 μL, tốc độ dòng 1,0 mL/phút. Phương pháp có độ nhạy cao độ lặp lại tốt (RSD% < 3.5%, n = 6), giới hạn phát hiện thấp LOD = 0,2 ppm. Giữa nồng độ β – carotene và diện tích peak có tương quan tuyến tính tốt trong khoảng 0,5 ÷ 10 ppm với R2 = 0,9999. Kết quả kiểm tra chất lượng của phương pháp trên mẫu thực tế cho thấy phương pháp có độ đúng tốt với độ thu hồi từ 91 ÷ 101%.


References


Tiếng Việt

. Lê Tấn Bảo (2008), Động học sự thay đổi nhiệt của beta – caroten trong nước xoài, Luận văn tốt nghiệp kĩ sư, Trường Đại học Cần Thơ.

. Lê Hồng Dũng (2004), Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao xác định một số carotenoids quan trọng trong thực phẩm, Viện dinh dưỡng, Hà Nội.

. Trần Thị Bích Liễu (2014), Khảo sát hàm lượng β – carotene trong một số loại củ quả bằng phương pháp quang phổ UV – Vis, Luận văn tốt nghiệp hóa học, Trường Đại học Cần Thơ

. Phạm Phước Nhẫn, Phan Trung Tín, Trương Trần Thúy Hằng, Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hàm lượng β – carotene trích từ dầu gấc, bí đỏ và lê-ki-ma, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ (2012), 177 – 183.

. TCVN 8972-2 :2011, Thực phẩm - Xác định vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, Phần 2: Xác định β-caroten.

. Viện dinh dưỡng, Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP (2006), Xác định hàm lượng β-caroten trong rau quả, H/QT/19.13.01 (10/11/2006).

Tiếng Anh

. Miller J. C. and Miller J. N. (2005), Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry fifth edition, Ellis Horwood Limited, John Wiley and Sons, London.

. Johnson E. J., Russell R. M., In: Coates P. M., Betz J. M., Blackman M. R., et al., (2010), Beta-Carotene - Encyclopedia of Dietary Supplements 2nd ed, London and New York: Informa Healthcare, pp. 115-20.

. M.Nauman Ahamad, M. Saleemullah, Hamid Ullah Shah, Iqidar A. Khalil and A.U.R. Saljoqi (2007), Determination of beta carotene content in fresh vegetables using high performance liquid chromatography, Sarhad. Agric. Vol. 23, No. 3, 2007.

. Valentina Chiosa, Cristina Mandravel, J. C. S. Kleinjans, E. Moonen (2005), Determination of β-carroten concentratrion in orange and apple juice and in vitamin supplemented drinks, Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW) – The Netherlands / The National Unversity Research Council (NURC) – Romania.