ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHIẾT LỎNG - LỎNG KẾT HỢP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ XÁC ĐỊNH NICOTIN NIỆU CỦA CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY SẢN XUẤT THUỐC LÁ

Bùi Văn Huy, Trương Quý Tùng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4329

Abstract


Nicotin niệu là một trong những chỉ tiêu cận lâm sàng để đánh giá mức độ tiếp xúc và giám định bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử cũng như phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) với kỹ thuật chiết pha rắn trước đây đã được nghiên cứu và áp dụng, tuy nhiên độ thu hồi và độ lặp lại phương pháp còn thấp. Kỹ thuật chiết pha lỏng và phân tích trên GC/MS tiếp tục được nghiên cứu và ứng dụng tại phòng thí nghiệm Viện Pasteur Nha Trang. Nicotin trong nước tiểu của công nhân được chiết bằng hỗn hợp dung môi dichloromethane - hexane (1:1) trong môi trường kiềm, phần dung môi hữu cơ được cô cạn dưới tác dụng của dòng khí nitơ, sau đó hòa tan lại bằng dung môi toluen và phân tích trên hệ thống GC/MS. Phương pháp xây dựng có độ tin cậy và độ nhạy cao, giới hạn phát hiện 2,0 µg/L, hệ số thu hồi từ 80% – 109% và độ lặp lại từ 4,6% - 9,7%. Kết quả phân tích hàm lượng nicotin niệu của công nhân hút và không hút thuốc lá lần lượt là: 0,013 mg/L - 3,324 mg/L (n=124) và 0,006 mg/L - 1,550 mg/L (n=423). Phương pháp được xây dựng trong nghiên cứu này có thể ứng dụng để phân tích định lượng nicotin niệu phục vụ công tác khám, giám định bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp và lĩnh vực y tế khác.


References


Trang, B.T.K., Đánh giá mức độ ô nhiễm nicotin trong môi trường không khí và tác động của nó đến sức khỏe người lao động, in Khoa Môi Trường. 2011, Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên TP. HCM.

Thường quy Kỹ thuật Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường. Viện Y Học Lao Động và Vệ Sinh Môi Trường. 2002, Hà Nội.

Horstmann, M., Simple high-performance liquid chromatographic method for rapid determination of nicotine and cotinine in urine. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 1985. 344: p. 391-396.

WEN, Y.-H., P.-S. YANG, and S.-S. WU, Determination of Cotinine in Human Urine by High-Performance Liquid Chromatography. Journal of Food and Drug Analysis, 2009. 17(5): p. 357-362.

Karaconji, et al., Determination of Nicotine and Cotinine in Urine by Headspace Solid phase Microextraction Gas Chromatography with Mass Spectrometric Detection. Acta Chimica Slovenica, 2007. 54(1): p. 74-78.

Malafatti, L., et al., Single gas chromatography method with nitrogen phosphorus detector for urinary cotinine determination in passive and active smokers. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2010. 46(4): p. 769-776.

Man, C.N., et al., Simple, rapid and sensitive assay method for simultaneous quantification of urinary nicotine and cotinine using gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 2006. 844(2): p. 322-327.

Massadeh, A.M., A.A. Gharaibeh, and K.W. Omari, A Single-Step Extraction Method for the Determination of Nicotine and Cotinine in Jordanian Smokers’ Blood and Urine Samples by RP-HPLC and GC–MS. Journal of Chromatographic Science, 2009. Vol. 47(2): p. 170-177.

Fan, Z., et al., Simultaneous Determination of Nicotine and Its Nine Metabolites in Human Urine by LC–MS–MS. Chromatographia, 2008. 68(7): p. 623-627.

Ly, N.T.T., P.B. Hà, and T.T.K. Anh, Khảo sát hàm lượng Nicotin niệu của công nhân trong nhà máy thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên đề: Y tế công cộng, 2012. 16(3): p. 373.