ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ RA HOA CỦA CÂY CÚC NUÔI CẤY TRONG HỆ THỐNG VI THỦY CANH Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Hoàng Thanh Tùng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4297

Abstract


Các cây cúc trong hệ thống vi thủy canh và vi nhân giống được trồng và chăm sóc ở vườn ươm cũng như trồng thử nghiệm ở đồng ruộng với quy mô lớn đến giai đoạn ra hoa để đánh giá hiệu của của phương pháp vi thủy canh được trình bày trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tăng trưởng của cây cúc trong hệ thống vi thủy canh khi chuyển ra điều kiện vườn ươm sau 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần và 10 tuần đều tốt hơn so với cây cúc nuôi cấy trong hệ thống in vitro có điều kiện tương tự ở vườn ươm. Cây cúc nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh có chiều cao tốt hơn so với cây cúc vi nhân giống khi chuyển ra điều kiện vườn ươm. Sau 12 tuần ở giai đoạn vườn ươm, các cây cúc trong hệ thống vi thủy canh bắt đầu bung nụ. Những cây cúc trong hệ thống vi thủy canh khi trồng ở điều kiện vườn ươm (khoảng hơn 15 tuần) đều cho ra hoa sớm hơn khoảng 1 tuần so với những cây cúc nhân giống in vitro (16 tuần). Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cúc vi thủy canh là tối ưu hơn cây vi nhân giống ở giai đoạn ra hoa thể hiện các chỉ tiêu như chiều cao cây (87,53 cm), số hoa/cây (18,33 hoa) và kích thước hoa (3,60 cm) khi so sánh với cây cúc không ngắt nụ. Cây cúc nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh không ngắt nụ và ngắt nụ đều cho ra hoa đều và đẹp. Ngoài ra, cây cúc nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh (1.000 cây) cho khả năng thích nghi cũng như sinh trưởng và phát triển tốt khi được trồng thử nghiệm với quy mô lớn ở giai đoạn đồng ruộng.


References


Duncan D.B. (1995) Multiple ranges and multiple F test. Biometrics 11: 1-42.

Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt (2012) Thiết lập hệ thống vi thủy canh cây hoa cúc. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(4B): 969-976.

Hoàng Thanh Tùng, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt (2015) Hệ thống vi thủy canh trong nhân giống cây cúc trắng (Chrysanthemum morifolium). Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(4): 1127-1137.

Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền, Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt (2016) Tác động của nano bạc lên khả năng tăng trưởng của cây cúc trong hệ thống vi thủy canh. Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(3): 461-471.

Mathur A., Mathur A.K., Verma (2008) Biological hardening and genetic fidelity testing of micro-clonedprogeny of Chlorophytum borivilianum. Afr J Biotech 7: 1046-1053.

Murashige T, Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physiol Plant 15: 473-497.

Nhut D.T., Don N.T., An T.T.T., Van T.P.T., Vu N.H., Huyen P.X., Khiem D.V. (2005) Microponic and hydroponic techniques in disease-free Chrysanthemum (Chrysanthemum sp.) production. J Appl Hortic 7(2): 67-71.

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (2013) Quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc, Lâm Đồng.

Valero-Aracama C., Kane M.E., Wilson S.B., Vu J.C., Anderson J., Philman N.L. (2006) Photosynthetic and carbohydrate status of easy and difficult to acclimatize sea oats (Uniola paniculata L.) genotypes during in vitro culture and ex vitro acclimatization. In Vitro Cell Dev Biol - Plant 42: 572-583.

Ziv M. (1991) Morphological and physiological disorders of in vitro plantlets, In Debergh P.C., Zimmerman R.H., eds. Micropropagation: Technology and application. Kluwer Academic Publish, Dordrecht, the Netherlands: 45-69.