Về môđun 2-tựa nội xạ linh

Lương Thị Minh Thủy

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4241

Abstract


Một môđun con N của môđun M được gọi là thỏa mãn điều kiện (S) nếu N hoặc là một hạng tử trực tiếp của M hoặc N2 = 0Một môđun Mđược gọi là 2-tựa nội xạ linh nếu mỗi R-đồng cấu f từ mR vào M, trong đó mR là môđun con của M thỏa mãn điều kiện (S), tồn tại một đồng cấu g sao cho g(x) = f(x) với mọi x thuộc mR, g được xem là một mở rộng của f trong M. Trong bài báo này chúng tôi sẽ chứng minh một số đặc trưng của lớp môđun 2-tựa nội xạ linh.