HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Văn Hoàng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.3949

Abstract


Chúng tôi đã theo dõi tập tính hoạt động của 89 cá thể Rồng đất vào ban ngày và 211 cá thể vào ban đêm để đánh giá chu kỳ hoạt động ngày đêm của loài bò sát bị đe dọa này ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Các kết quả cho thấy loài này chủ yếu sống ở trên cây (71,9% số lượng cá thể ghi nhận vào ban ngày và 96,7% số lượng cá thể ghi nhận vào ban đêm). Số cá thể bắt gặp và thời gian hoạt động mạnh nhất vào ban ngày là khoảng 10:00-13:00 giờ (65,2% số lượng cá thể ghi nhận). Ban đêm, hầu như Rồng đất không hoạt động, chủ yếu bám trên các giá thể để nghỉ ngơi. Ba loại vi môi trường sống được Rồng đất sử dụng nhiều nhất là cây thân gỗ, tán lá, dây leo và cây bụi. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối của môi trường có ảnh hưởng ý nghĩa (P ≤ 0,005) đến việc sử dụng vi môi trường sống. Độ cao vị trí bám trung bình so với mặt nước suối của Rồng đất vào ban ngày là 1,54 m và ban đêm là 2,11 m. Rồng đất có sự phân tầng sinh thái tùy thuộc vào nhóm tuổi: cá thể trưởng thành phân bố chủ yếu ở tầng cao (ở độ cao trên 3 m so với mặt nước suối), con non phân bố ở tầng thấp (ở độ cao dưới 0,5 m), cá thể gần trưởng thành phân bố ở tầng giữa (ở độ cao 1,01-2,0 m).


Keywords


rồng đất, Physignathus cocincinus, hoạt động ngày đêm, vi môi trường sống, Thừa Thiên Huế

References


1. Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2007). Sách đỏ Việt Nam phần Ðộng vật. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2. Ngô Văn Bình, Nguyễn Công Lục, Nguyễn Văn Hoàng, Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quảng Trường, 2016. Môi trường sống và phương thức hoạt động của loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát lần thứ 3.

3. Angert A.L., Hutchison D., Glossip D. & Losos J.B., 2002. Microhabitat use and thermal biology of the Collared Lizard (Crotaphytus collaris collaris) and the Fence Lizard (Sceloporus undulatus hyacinthinus) in Missouri Glades. Journal of Herpetology, 36: 23-29.

4. Cuvier B., 1829. Le Règne Animal. Distribue D'Apres Son Organisatioin, Pour Servir de Base, A L'histoire Naturelle des Animaux et D'introduction a L'anatomie Comparée, II(8), Paris.

5. Grant B.W., 1990. Trade-offs in activity time and physiological performance for thermoregulating desert lizards, Sceloporus merriami. Ecology, 71: 2323-2333.

6. Grover M.C., 1996. Microhabitat use and thermal ecology of two narrowly sympatric sceloporus (Phrynosomatidae) lizards. Journal of Herpetology 30: 152-160.

7. Nguyen S.V., Ho C.T. & Nguyen T.Q., 2009. Herpetofauna of Vietnam. Edition Chimaira, Frankfurt am Main, Germany, 768 pp.

8. Reilly S.M., McBrayer L.D. & Miles D.B., 2007. Lizard Ecology: The Evolutionary Consequences of Foraging Mode. Cambridge University Press, Cambridge, 531 pp.

9. Uetz P., Freed P. & Hošek J. (Eds.) (2016), The Reptile Database, http://www.reptile-database.org. Cập nhật ngày 19 tháng 10 năm 2016.