Editorial Team

Editors

 1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
 2. TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký toàn soạn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế
 3. Dương Đức Hưng, Viet Nam

Section Editors

 1. TS. Trương Quý Tùng, Cơ quan Đại học Huế, Viet Nam
 2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam

Copyeditors

 1. MS. Trần Thị Vĩnh Liên, Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Huế, Viet Nam
 2. ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương
 3. Trần Khải Hoàn, Biên tập viên - Tạp chí Khoa Học - Đại Học Huế, Viet Nam

Proofreaders

 1. TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký toàn soạn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế
 2. MS. Trần Thị Vĩnh Liên, Ban Khoa học Công nghệ - Đại học Huế, Viet Nam
 3. ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương
 4. Trần Khải Hoàn, Biên tập viên - Tạp chí Khoa Học - Đại Học Huế, Viet Nam