Chính sách biên tập

Chính sách về chuyên san

Journal of Natural Science

Chọn Các bài gửi tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Tự Nhiên

Chọn Các bài gửi tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Lưu trữ

Tạp chí này sử dụng hệ thống LOCKSS để tạo ra một hệ thống lưu trữ phân tán giữa các thư viện thành viên và cho phép các thư viện này xây dựng các bộ sưu tập vĩnh viễn đối với tạp chí này vì mục đích bảo quản và khôi phục. Xem thêm...