Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Dương Đức Hưng
Thư ký chuyên san
Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Hỗ trợ

Dương Đức Hưng
Email: ddhung@hueuni.edu.vn