ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN 3D PHỤC VỤ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG

Nguyen Hoang Khanh Linh, Đinh Phước Quang Huy, Nguyễn Thanh Hiếu Trung

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jese.v126i4A.4389

Abstract


Theo quy định của Luật đất đai 2013, hệ thống thông tin đất đai phải được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu. Tuy nhiên niện nay, công tác quản lý đất đô thị mới chỉ dựa trên các bản đồ 2D và nguồn dữ liệu phục vụ quản lý cũng được xây dựng ở nhiều khuôn dạng, lưu trữ ở nhiều cơ quan khác nhau nên gây khó khăn cho công tác quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch… Việc ứng dụng công nghệ GIS - 3D với ưu điểm tích hợp dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính của đối tượng, kết hợp với việc thể hiện trực quan hình ảnh của các đối tượng sẽ tạo ra cảnh quan đô thị sống động, phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đô thị. Nghiên cứu này nhằm đưa ra một quy trình và ứng dụng trực tiếp cho việc xây dựng mô hình không gian đô thị 3D tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang nhằm phục vụ mục đích quản lý đất đô thị.

Từ khóa: Không gian đô thị, mô hình 3D, GIS - 3D


References


. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (2013), Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận dự án VLAP.

. Phan Duy Quang (2015), Ứng dụng phần mềm City Engine trong quản lý không gian đô thị khu vực phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Nông lâm Huế.

. Nguyễn Văn Tuấn (2011), Ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

. Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung (2013), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.