Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Lê Văn Lợi, Nguyễn Đăng Độ

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jese.v126i4A.3771

Abstract


Bình Sơn là một trong những huyện có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Sự phát triển KT-XH và việc gia tăng dân số trong những năm gần đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất của huyện. Bài báo sử dụng tư liệu, công nghệ viễn thám và GIS để thành lập bản đồ biến động sử dụng đất của huyện Bình Sơn giai đoạn 2005-2015. Kết quả đã cho thấy sự biến động về mặt không gian và thời gian của diện tích các loại hình sử dụng đất. Qua đó, xác định xu hướng biến động sử dụng đất của huyện qua các năm, giúp cho các nhà quản lý nhanh chóng xác định quỹ đất hiện có của huyện một cách trực quan, để đưa ra những quyết sách về sử dụng tài nguyên đất một cách bền vững.

References


Nguyễn Thị Thu Hiền (2015), Nghiên cứu biến động và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, luận án tiến sĩ, học viện Nông nghiệp Việt Nam

UBND huyện Bình Sơn (2014), Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ đầu (2011-2015), Bình Sơn.

UBND huyện Bình Sơn (2015), Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Bình Sơn, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn.

UBND huyện Bình Sơn (2016), Niên giám thống kê năm 2015, phòng Thống kê huyện Bình Sơn.

Web tải ảnh viễn thám: www.glovis.usgs.com


Refbacks

  • There are currently no refbacks.