Vol 126, No 3D (2017)

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hoàng Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà
5-15