Hue University Journal of Science: Agriculture and Rual Development

ISSN 2588-1191

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Nguyen Duc Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal contact |  Focus and Scope | SubmissionsVol 126, No 3C (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Nam Thắng, Lê Văn Khánh
5–11
Hoàng Đình Trung, Vũ Thị Phương Anh
13–21
Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Hữu Ánh
23–31
Nguyễn Đình Thi
33–42
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh
43–53
Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Đình Thành, Trần Thị Thanh
55–67
Lê Văn Dân, Lê Tiến Hữu
69–76
Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Hương Sen
PDF
75–84
Trần Thị Hương Sen, Trần Thị Hoàng Đông, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang
85–96
Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Huyền Trang
97–108
Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm
109–119
Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi
121–131
Phùng Thăng Long, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân
133–139
Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình
141–152
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Phước, Dương Văn Chinh
153–160
Trần Đăng Hòa, Lê Trung Hiếu, Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản
161–168
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh, Nguyễn Minh Hiếu
169–179
Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm
181–191
Hồ Kiệt, Trần Văn Hòa, Hồ Nhật Linh
193–203
Trần Văn Tý, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen
205–214