Hệ thống Quản lý Tạp chí Đại học Huế


Lô-gô trên măng-séc trang

Bộ sưu tập Tạp chí Khoa học 60 Năm Đại học Huế

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược... Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả.

Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

BAN BIÊN TẬP

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Kinh tế và Phát triển

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Kỹ thuật và Công nghệ

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học Tự Nhiên

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký

Lô-gô trên măng-séc trang

Khoa học Trái đất và Môi trường

Xem tạp chí | Số mới ra | Đăng ký